Promocje

Meble 0,5 l.

  • Koszt wysyłki: od 0.00 PLN
  • Stan magazynowy: 5 szt

Płyn do czyszczenia mebli 0,5 L

 

Płyn do czyszczenia mebli

Środek do pilęgnacji meblidrewnianych i z tworzywa sztucznego. Zapobiega osadzaniu się kurzu

ZASTOSOWANIE: Środek do pielęgnacji i konserwacji tworzyw sztucznych i mebli. Łatwo się rozprowadza, przywraca naturalny wygląd, chroni przed ponownymi zabrudzeniami. Działa anty-statycznie, chroni przed zarysowaniami.

SPOSÓB UŻYCIA: Spryskać czyszczoną powierzchnię. Przetrzeć gąbką lub miękką szmatką.

 

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws REACH)

 

CZYSTE MEBLE

Data sporządzenia: 02.04.2015rok

Strona 7/7

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu:

CZYSTE MEBLE

Kod Produktu:

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania: Produkt do mycia mebli.

PRODUKT NIE JEST SKLASYFIKOWANY JAKO NIEBEZPIECZNY.

Kategorie procesów (objaśnienia patrz sekcja 16): PROC 8, PROC 9, PROC 13

Zastosowania odradzane: Niezgodne z przeznaczeniem.

Kategorie procesów (objaśnienia patrz sekcja 16): SU 21

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

 

GODIMEX

Ul.Jana Pawła II 41

05-500 PIASECZNO

 

adam@godimex.pl

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty: mgr Dariusz Pawlak

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)

 

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi zmianami.

2.1.1 Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Zagrożenia zdrowia:

Nie powoduje zagrożenia zdrowia

Własności niebezpieczne:

Nie ma właściwości niebezpiecznych

Zagrożenie środowiska:

Nie powoduje zagrożenia dla środowiska

2.1.2. Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG (pełny tekst zwrotów ryzyka zob. SEKCJA 16)

Zagrożenia zdrowia:

Nie powoduje zagrożenia zdrowia

Własności niebezpieczne:

Nie ma właściwości niebezpiecznych

Zagrożenie środowiska:

Nie powoduje zagrożenia dla środowiska

2.1.3 Informacje dodatkowe:

Pełny tekst zwrotów R oraz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów EUH: zob. SEKCJA 16.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

---

Hasło ostrzegawcze:

---

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Informacje uzupełniające o zagrożeniach (UE): Nie dotyczy.

2.3. Inne zagrożenia

Może powodować nieznaczne podrażnienie oczu.

Substancja nie spełnia kryteriów vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Opis mieszaniny:

Mieszanina środków powierzchniowo czynnych z alkoholem i olejkiem zapachowym.

Niebezpieczne składniki:

Numer CAS

Numer WE

% wagowo

Nazwa

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1278/2008 [CLP]

64-17-5

200-578-6

<1

Alkohol etylowy

F; R11

Flam. Liq. 2;H225

---

---

<1

Kompozycja zapachowa

Xi; R36

 

Eye Irrit. 2; H319

---

---

<1

Niejonowe środki powierzchniowo czynne

---

---

Informacje dodatkowe:

Pełne brzmienie zwrotów H i zwrotów R: zob. SEKCJA 16.

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Kontakt z oczami :

W razie kontaktu z oczami natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody przez 15 minut przy otwartych powiekach. Gdy podrażnienie nie ustępuje skorzystać z pomocy medycznej.

Droga oddechowa :

Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić dostęp świeżego powietrza, spokój. Skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią objawy niedyspozycji u poszkodowanego.

Kontakt ze skórą :

W przypadku długotrwałego oddziaływania na skórę, zmyć woda z mydłem.

Spożycie :

Nie dotyczy gdy produkt stosowany jest zgodne z przeznaczeniem.

Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy:

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub preparatu na zdrowie

Kontakt z oczami :

Kontakt z oczami wywołuje podrażnienie, zaczerwienienie, bóle oczu.

Droga oddechowa :

Wdychanie par może powodować bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty.

Kontakt ze skórą :

Stały i długotrwały kontakt ze skóra może wywołać efekt podrażnienia albo przesuszenia

Spożycie :

Połknięcie powoduje bóle brzucha, wymioty.

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z oczami :

Brak konkretnych danych.

Droga oddechowa :

Brak konkretnych danych.

Kontakt ze skórą :

Brak konkretnych danych.

Spożycie :

Brak konkretnych danych.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Informacje dla lekarza :

Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast

skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami.

Szczególne sposoby

Leczenia :

Bez specjalnego leczenia.

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Pożary w obecności produktu gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów

Stosowne środki gaśnicze : Produkt niepalny, nie podtrzymuje palenia.

Niewłaściwe środki gaśnicze : Nie są znane.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny: Nie są znane.

Niebezpieczne produkty spalania: Nie są znane.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Szczególne środki zabezpieczające dla straży pożarnej: Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków : Strażacy powinni nosić wyposażenie ochronne.

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie biorącego udziału w akcji ratowniczej :

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych

terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym materiale. Nie wdychać par ani mgły. Zapewnić właściwą wentylację. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Dla personelu biorącego udział w akcji ratowniczej :

Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Należy unikać uwolnienia rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do gleby lub

kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza).

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Niewielkie skażenie :

Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Zebrać materiał i umieścić w oznakowanym pojemniku. Przekazać do likwidacji licencjonowanemu przedsiębiorstwu utylizacji odpadów.

Duże skażenie :

Wynieść pojemniki z obszaru zanieczyszczenia. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych, wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Zebrać materiał i umieścić w oznakowanym pojemniku. Przekazać do likwidacji licencjonowanemu przedsiębiorstwu utylizacji odpadów.

6.4. Odniesienia do innych sekcji : Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w punkcie 1.

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w punkcie 8.

Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13.

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących

konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych

zastosowań w punkcie 1.

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ochronne :

Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8). Nie dopuścić, do

przedostania się do oczu, na skórę lub ubranie. Nie wdychać par ani mgły. Nie spożywać. Jeśli w normalnych warunkach użytkowania materiał stanowi zagrożenie dla dróg oddechowych, należy stosować odpowiednią wentylację lub nosić aparat oddechowy. Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany. Trzymać z daleka od kwasów. Puste pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne. Nie używać powtórnie pojemnika.

Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy :

Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w

którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych

niezgodności

Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: 0 do 40°C (32 do 104°F). Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz punkt

10), napojów i jedzenia. Trzymać oddzielnie od kwasów. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenia : Nie dotyczy.

Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego : Nie dotyczy.

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących

konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych

zastosowań w punkcie 1.

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy :

Nazwa produktu/składnika

Wartości graniczne narażenia

Alkohol etylowy

NDS -1900 mg/m3

NDSCh - nie ustalono

Kompozycja zapachowa

Nie ustalono

Niejonowe środki powierzchniowo czynne

Nie ustalono

Informacje o procedurach monitorowania :

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu - metodyka pomiarów:

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dź.U. Nr 73, poz.645)

-PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotyczącą badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

-PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawę i odkażanie. Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dź.U. Nr 69/1996r. poz. 332, ze zmianami Dź.U. Nr 37/2001 r. poz. 451)

8.2. Kontrola narażenia

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dź.U. Nr 259, poz. 2173).

Ochrona dróg oddechowych:

nie wymagana

Ochrona oczu:

szczelne okulary ochronne

Ochrona rak:

rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów z neoprenu lub kauczuku nitrylowego

Techniczne środki ochronne:

Wentylacja wyciągowa; stanowiska do płukania oczu

Inne wyposażenie ochronne:

ubranie robocze

Zalecenia ogólnie:

Nie jeść, nie pic, nie palić podczas pracy z produktem. Myć ręce po zakończeniu pracy i przed każdą przerwą.

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Ciecz żółto-zielona

Zapach

Charakterystyczny

Próg zapachu

Nie określono.

pH

Ok. 7

Temperatura topnienia/krzepnięcia

< 10 oC

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatury wrzenia

< 72 oC

Temperatura zapłonu

Produkt niepalny

Szybkość parowania

Nie określono

Palność

Produkt niepalny

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości;

Produkt nie jest wybuchowy

Prężność par

Nie określono

Gęstość par

Nie określono

Gęstość względna

0,95 g/dm3

Rozpuszczalność

pełna

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda;

nie określono

Temperatura samozapłonu

nie określono

Temperatura rozkładu

nie określono

Lepkość

nie określono

Właściwości wybuchowe

Nie stwarza możliwości samoczynnego wybuchu

Właściwości utleniające

Mieszanina nie ma właściwości utleniających

9.2 Inne informacje

Dodatkowych danych nie oznaczono

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak nadzwyczajnej reaktywności.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt w warunkach prawidłowego przechowywania i stosowania (przy temperaturze pokojowej) stabilny chemicznie.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Przy stosowaniu według przeznaczeniu brak niebezpiecznych reakcji.

10.4. Warunki, których należy unikać

Nieznane.

10.5. Materiały niezgodne

Silne kwasy, substancje utleniające.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Nieznane.

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra :

Alkohol etylowy

doustnie: LD50 7060 mg/kg (szczur)

skora: LD50 > 20000 mg/kg (królik)

wdychanie: LC50 >38400 mg/m3/10h (szczur)

Niejonowe środki powierzchniowo czynne

Nie ustalono

Kompozycja zapachowa

Nie ustalono

Działanie żrące/drażniące na skórę :

Klasyfikacja produktu zgodnie z (WE) nr 1272/2008, patrz sekcja 2

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy :

Klasyfikacja produktu zgodnie z (WE) nr 1272/2008, patrz sekcja 2

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę :

Produkt nie zawiera istotnych stężeń składników o właściwościach uczulających

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze :

Produkt nie zawiera istotnych stężeń składników o właściwościach mutagennych

Rakotwórczość :

Produkt nie zawiera istotnych stężeń składników o właściwościach rakotwórczych

Szkodliwe działanie na rozrodczość :

Produkt nie zawiera istotnych stężeń składników o właściwościach działających na rozrodczość

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Dane dla składników

Alkohol etylowy

Toksyczność dla ryb: LC50 - 1300 mg/I/96h (Salmo gairdneri)

Toksyczność dla bezkreqowcow: EC50 7800 mg/l/48h (Daphnia magna);

Toksyczność dla alg: EC50 5200 mg/I/72h (Scenedesmus quadricauda)

Niejonowe środki powierzchniowo czynne

Nie ustalono

Kompozycja zapachowa

Nie ustalono

 

Kurier pobranie
0.00 PLN
Kurier przedpłata
0.00 PLN
Kurier Płatności.pl
0.00 PLN

Aby dodać opinię musisz być zalogowany. Zaloguj się

Kupiono również