Promocje

Płyn do czyszczenia piekarników

  • Koszt wysyłki: od 0.00 PLN
  • Stan magazynowy: 25 szt

Płyn do czyszczenia piekarników 0,5 L

 

 

Płyn do czyszczenia piekarników 0,5 L - usuwawa tłuszcz i przypalenia z piekarnika

 

Środek usuwa tłuszcz, przypalenia, zaschnięty, przypalony brud, osmalenia i okopcenia. Stosować na: okapy kuchenne, kuchenki, piekarniki, blaty, grille. Usuwa przypalenia i tłuszcze bardzo skutecznie.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść na powierzchnię atomizerem lub gąbką. Odczekać 5-10 minut. Przeszorować gąbką. Spłukać.

SKŁAD: Wodorotlenki sodowe, Alkohole, butyloglikol.

UWAGI: Nie spożywać, chronić przed dziećmi, używać rękawic ochronnych

KARTA CHARAKTERYSTYKI

(podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ws R)EACH

 

Czyszczenie Piekarnika

Data sporządzenia: 02.04.2015 rok

 

Strona 12/12

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu:

Czyszczenie Piekarnika

 

 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania: preparat do czyszczenia piekarnika,kuchenki gazowej,kuchenki elektrycznej, według instrukcji podanych w karcie technicznej.

Kategorie procesów (objaśnienia patrz sekcja 16): PROC 8, PROC 10, PROC 11, PROC 13

Zastosowania odradzane: Zastosowania konsumenckie

Kategorie procesów (objaśnienia patrz sekcja 16)

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent

(podmiot odpowiedzialny):

 

GODIMEX

ul.Jana Pawła II 41

05-500 Piaseczno

 

adam@godimex.pl

 

 

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty: mgr Dariusz Pawlak

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)

 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

 

2.1. Klasyfikacja mieszaniny .

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

 

Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi zmianami.

 

Zagrożenia zdrowia:

Działa żrąco na oczy

Działa żrąco na skórę

 

Własności niebezpieczne:

Może powodować korozję metali

 

Zagrożenie środowiska:

Nie powoduje zagrożenia dla środowiska

 

Informacje dodatkowe:

Pełny tekst zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zob. SEKCJA 16.

 

.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

 

Hasło ostrzegawcze:

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali

H314

Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260

Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P264

Dokładnie umyć po użyciu.

P280

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P330 + P331

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P303 + P361 + P353

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304 + P340

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305 + P351 + P338

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P321

Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P405

Przechowywać pod zamknięciem.

P501

Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów

Informacje uzupełniające o zagrożeniach (UE): Nie ma.

2.3. Inne zagrożenia

Zagrożenie utraty wzroku w przypadku połknięcia produktu.

Substancja nie spełnia kryteriów vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Opis mieszaniny:

Mieszanina silnych zasad i środków powierzchniowo czynnych, fosfonianów, rozpuszczalników

Niebezpieczne składniki:

 

Alkohol C10 Alkoksylowany < 4%

CAS……., WE Polimer

Skin Corr. 2, H315

Eye Irrit 1, H318

 

Kationowy środek powierzchniowo czynny <4%

CAS 68989-03-7, WE 614-875-7

Skin Irrit.2, H315

Eye Dam.1, H318

Aquatic Chronic. 2, H411

 

2-etyolheksyloglukozyd < 1%

CAS 161074-93-7, WE 500-529-1

Eye Irrit. 2, H319

 

2-etyolheksyloglukozyd < 4%

CAS 161074-93-7, WE 500-529-1

Eye Irrit. 2, H319

 

 

 

 

 

Wodorotlenek sodu < 5%

CAS 1310-73-2 WE 215-185-5

Nr Indeksowy 011-002-00-6

Nr rej REACH 01-2119457892-27-XXXX

Skin Corr. 1A H314,

Met. Corr. 1 H290

 

2-(2-butoksyetanol) <10%

CAS 112-34-5, WE 203-961-6

Nr Indeksowy 603-096-00-8

Nr rej. REACH 01-2119475104-44-XXXX

Eye Irrit.2, H319

 

 

Informacje dodatkowe:

Pełne brzmienie zwrotów H zob. SEKCJA 16.

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

Kontakt z oczami :

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górna i dolna powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza.

Droga oddechowa :

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podać tlen. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta-usta. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

Kontakt ze skórą :

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Spłukać skażoną skórę dużą ilością

wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza. Uprać odzież przed ponownym użyciem. Wyczyścić dokładnie buty przed ponownym założeniem.

Spożycie :

Bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej. Przemyć usta wodą. Wyjąć protezy dentystyczne, jeśli są. Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. Nie wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel

medyczny. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Oparzenia chemikaliami powinny być niezwłocznie opatrzone przez lekarza. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasną odzież, na przykład kołnierz, krawat lub pasek.

Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy:

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeśli podejrzewa się, że opary wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta-usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Potencjalne skutki ostrego działania substancji lub preparatu na zdrowie

Kontakt z oczami :

Silnie żrący dla oczu. Powoduje poważne oparzenia.

Droga oddechowa :

Może wydzielać gazy, opary lub pyły, które są mocno drażniące dla układu oddechowego.

Kontakt ze skórą :

Silnie żrący dla skóry. Powoduje poważne oparzenia.

Spożycie :

Może powodować oparzenia ust, gardła lub żołądka.

Objawy wynikające z nadmiernej ekspozycji

Kontakt z oczami :

Do poważnych objawów można zaliczyć:

ból, łzawienie, zaczerwienienie

Droga oddechowa :

Brak konkretnych danych.

Kontakt ze skórą :

Do poważnych objawów można zaliczyć:

ból lub podrażnienie, zaczerwienienie, mogą występować pęcherze

Spożycie :

Do poważnych objawów można zaliczyć:

bóle żołądka

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Informacje dla lekarza :

Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia lub wdychania dużej ilości, natychmiast

skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w leczeniu zatruć truciznami.

Szczególne sposoby

Leczenia :

Bez specjalnego leczenia.

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Stosowne środki gaśnicze : Użyć środka gaśniczego, właściwego dla otaczającego ognia.

Niewłaściwe środki gaśnicze : Nie znane.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Zagrożenia ze strony substancji lub mieszaniny: W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może wybuchnąć.

Niebezpieczne produkty spalania: Produkty rozkładu mogą zawierać następujące materiały:

dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki fosforu, tlenek/tlenki metalu

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Szczególne środki zabezpieczające dla straży pożarnej: Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków : Strażacy powinni nosić wyposażenie ochronne.

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nie biorącego udziału w akcji ratowniczej :

Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych

terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić, po rozlanym materiale. Nie wdychać par ani mgły. Zapewnić właściwą wentylację. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Założyć odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Dla personelu biorącego udział w akcji ratowniczej :

Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w punkcie 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Należy unikać uwolnienia rozlanego/rozsypanego materiału, jego spływania/rozprzestrzeniania do gleby lub

kontaktu z glebą, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacją. Należy poinformować odpowiednie władze, w przypadku kiedy produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieków, cieków wodnych, gleby lub powietrza).

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Niewielkie skażenie :

Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Zebrać materiał i umieścić w oznakowanym pojemniku. Przekazać do likwidacji licencjonowanemu przedsiębiorstwu utylizacji odpadów.

Duże skażenie :

Wynieść pojemniki z obszaru zanieczyszczenia. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem. Zabezpieczyć ujścia kanalizacji, instalacji wodnych, wejścia do piwnic i obszarów zamkniętych. Zebrać materiał i umieścić w oznakowanym pojemniku. Przekazać do likwidacji licencjonowanemu przedsiębiorstwu utylizacji odpadów.

6.4. Odniesienia do innych sekcji : Informacje dotyczące kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w podpunkcie 1.

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w punkcie 8.

Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w punkcie 13.

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących

konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych

zastosowań w punkcie 1.

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ochronne :

Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8). Nie dopuścić, do

przedostania się do oczu, na skórę lub ubranie. Nie wdychać par ani mgły. Nie spożywać. Jeśli w normalnych warunkach użytkowania materiał stanowi zagrożenie dla dróg oddechowych, należy stosować odpowiednią wentylację lub nosić aparat oddechowy. Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub zatwierdzonym pojemniku alternatywnym, wykonanym z kompatybilnego materiału, dokładnie zamkniętym, jeśli nie jest użytkowany. Trzymać z daleka od kwasów. Puste pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne. Nie używać powtórnie pojemnika.

Wskazówki dotyczące ogólnej higieny pracy :

Należy zabronić spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w

którym ten materiał jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany. Pracownicy powinni umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny. Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych

niezgodności

Należy przechowywać w następującym zakresie temperatur: 0 do 40°C (32 do 104°F). Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz punkt

10), napojów i jedzenia. Trzymać oddzielnie od kwasów. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenia : Nie ma

Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego : Nie ma.

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierają ogólne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczących

konkretnych zastosowań, według scenariuszy narażenia, należy zapoznać się z wykazem zidentyfikowanych

zastosowań w punkcie 1.

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy :

 

Nazwa produktu/składnika

Wartości graniczne narażenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wodorotlenek sodu

NDSCh: 1 mg/m³ 15 minuta/minut.

NDS: 0.5 mg/m³ 8 godzina/godzin.

 

 

 

 

2-(2-butoxyethoxy) ethanol

NDSCh: 100 mg/m³ 15 minuta/minut.

NDS: 67 mg/m³ 8 godzina/godzin.

 

Informacje o procedurach monitorowania :

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników niebezpiecznych w powietrzu - metodyka pomiarów:

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dź.U. Nr 73, poz.645)

-PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotyczącą badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.

-PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.

-PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika.

W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawę i odkażanie. Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dź.U. Nr 69/1996r. poz. 332, ze zmianami Dź.U. Nr 37/2001 r. poz. 451)

Poziomy oddziaływania wtórnego:

Wartości DNEL nie są znane dla mieszaniny.

Stężenia, przy których podawane są oddziaływana:

Wartości PNEC nie są dostępne dla mieszaniny

 

8.2. Kontrola narażenia

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dź.U. Nr 259, poz. 2173).

Ochrona dróg oddechowych:

nie wymagana

Ochrona oczu:

szczelne okulary ochronne

Ochrona rak:

rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów z neoprenu lub kauczuku nitrylowego

Techniczne środki ochronne:

Wentylacja wyciągowa; stanowiska do płukania oczu

Inne wyposażenie ochronne:

ubranie robocze

Zalecenia ogólnie:

Nie jeść, nie pic, nie palić podczas pracy z produktem. Myć ręce po zakończeniu pracy i przed każdą przerwą.

 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne:

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Kurier pobranie
0.00 PLN
Kurier przedpłata
0.00 PLN
Kurier Płatności.pl
0.00 PLN

Aby dodać opinię musisz być zalogowany. Zaloguj się

Produkty podobne

Kupiono również

Wygląd

Ciecz koloru fioletowego

Zapach

charakterystyczny

Próg zapachu

Nie określono.

pH

ok.12

Temperatura topnienia/krzepnięcia

ok. 0 oC

Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatury wrzenia

ok. 100 oC

Temperatura zapłonu

nie palny

Szybkość parowania

nie określono

Palność

nie określono

Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości;

nie określono

Prężność par