Kategorie

Masz pytania ?

Regulamin promocji

Regulamin programu promocyjnego
„Parownice Kärcher. Satysfakcja albo zwrot kasy”

§ 1. Określenie Organizatora

Organizatorem programu promocyjnego „Parownice Kärcher. Satysfakcja albo zwrot kasy”  zwanego dalej Promocją, jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków, zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem.
 


§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Promocja trwa od 15 lutego 2013 r. do 31 maja 2013 r.
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.i.
 


§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwane dalej „Uczestnikami” lub „Nabywcami”. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przynajmniej jednego z produktów wymienionych w par. 5 ust. 1. W Promocji nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte Promocją i bezpośrednio wykorzystają je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2. W Akcji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, właściciele, udziałowcy, współwłaściciele Punktów Sprzedaży lub osoby zatrudnione, bez względu na charakter stosunku prawnego, w Punktach Sprzedaży oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora.

 

§ 4. Cel Promocji

Celem Promocji jest zapewnienie nabywcom wybranych produktów marki Kärcher pełnego zadowolenia z decyzji dotyczącej wyboru produktu Kärcher. W przypadku braku satysfakcji z użytkowania produktu nabywca będzie miał możliwość jego zwrotu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 

§ 5. Zasady Promocji

1. Program promocyjny „Parownice Kärcher. Satysfakcja albo zwrot kasy” obejmuje wyłącznie następujące modele parownic marki Kärcher:
• Parownice: SC 1.020, SC 1.030, SC 1.030 B, SC 1122, SC 2.500 C, SC 2.600 C, SC 2.600 CB, S.C. 5.800 C, 5.800 CB.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania innych działań promocyjnych dotyczących produktów uczestniczących w Promocji.
3. Programem objęte są wyłącznie produkty, spełniające łącznie poniższe warunki:
• produkty nowe,
• zakupione w okresie od 15 lutego 2013 r. do 31 maja 2013 r
• zakupione przez Uczestnika Promocji,
• nabyte za cenę brutto nie wyższą niż:

 

 Model:  Nr katalogowy:  Cena brutto:
 SC 1.020  1.512-211.0  489,00 zł
 SC 1.030  1.512-280.0  619,00 zł
 SC 1.030 B  1.512-231.0  799,00 zł
 SC 1122  1.518-101.0  709,00 zł
 SC 2.500 C  1.512-350.0  899,00 zł
 SC 2.600 C  1.512-360.0  1 089,00 zł
 SC 2.600 CB  1.512-361.0  1 299,00 zł
 SC 5.800 C  1.439-130.0  1 499,00 zł
 SC 5.800 CB  1.439-150.0  1 699,00 zł

• nabyte w punktach sprzedaży marki Kärcher  znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
•  W przypadku braku satysfakcji z użytkowania zakupionego produktu marki Kärcher objętego Promocją, Nabywca może zwrócić zakupiony produkt poprzez przesłanie go na adres:

Kärcher sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków.

4. Zwrot produktów objętych Promocją w ramach niniejszej promocji możliwy jest tylko w ciągu 14 dni od daty zakupu, a  o zachowaniu terminu do zwrotu produktu decyduje data widniejąca na dowodzie nadania przesyłki..
5. Każdy Nabywca może zwrócić produkt objęty promocją tylko jeden raz. Niedozwolony jest ponowny zwrot któregokolwiek produktu objętego promocją przez tego samego Nabywcę.
6. Koszty przesłania produktu ponosi Nabywca. Przesyłki za zaliczeniem pocztowym lub z jakąkolwiek inną formą płatności przerzuconej na adresata nie będą akceptowane.
7. Zwrot produktu jest możliwy wyłącznie pod warunkiem równoczesnego spełnienia poniższych warunków:
a. przesłanie produktu z zachowaniem terminu do zwrotu (punkt 5) i na adres określony w & 5 punkt 4 regulaminu,
b. zwracany produkt powinien być czysty, niezniszczony, przesłany w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami, będącymi na oryginalnie na jego wyposażeniu, 
c. przekazanie wraz z produktem prawidłowo, kompletnie i czytelnie wypełnionej karty gwarancyjnej, która zawiera: numer katalogowy produktu, jego nazwę, datę i miejsce zakupu, pieczęć sklepu oraz podpis sprzedawcy potwierdzającą prawdziwość dokonanego zakupu,
d. przekazanie wraz z produktem oryginalnego dowodu zakupu produktu (dowodem zakupu mogą być jedynie paragon lub faktura na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej),
e. przekazanie wraz z produktem prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu  (załącznik nr 1 niniejszego regulaminu), który dostępny jest na stronie internetowej  www.parownica.pl  Kliknij, aby pobrać formularz!
8. Organizator zwraca Nabywcy kwotę brutto zakupu produktu znajdującą się na dowodzie zakupu w terminie  28 dni od dnia otrzymania kompletnej przesyłki od Uczestnika Promocji (zawierającej zwracany produkt, oryginalny dowód zakupu, kartę gwarancyjną) w postaci przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Nabywcę. Wysokość zwracanej kwoty brutto zakupu nie może być wyższa niż cena detaliczna zawarta w cenniku w pkt 3,§ 5.
10. Uprawnienie Nabywcy do zwrotu produktu w ramach promocji „Parownice Kärcher. Satysfakcja albo zwrot kasy” nie dotyczy towarów, co do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady wynikłe na skutek:
• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji; 
• niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji; 
• ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
• użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
11. W razie przesłania Organizatorowi produktu dotkniętego wadami określonymi powyżej lub bez spełnienia warunków określonych w przepisach regulaminu produkt będzie z powrotem przesłany Nabywcy na jego koszt, dotyczy to w szczególności produktów niekompletnych, zniszczonych, modyfikowanych, przesłanych bez dowodu zakupu czy karty gwarancyjnej.
12. Niniejsza Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami organizowanymi przez Kärcher sp. z o.o. lub na jego zlecenie.
 


§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Organizator.
2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W celu realizacji promocji Organizator jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie i zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu obowiązków Organizatora dane zostaną niezwłocznie usunięte.
 


§ 7. Postanowienia końcowe


1. Regulamin Promocji dostępny  jest na stronie internetowej:  www.parownica.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Dodatkowe informacje o programie „Parownice Kärcher. Satysfakcja albo zwrot kasy” będą udzielane pod numerem  infolinii Kärcher: 801 811 234 lub 22 314 62 13 (numer dostępny z telefonów komórkowych) oraz pod adresem e-mail: satysfakcja@karcher.com.pl . Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00
3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
4. Niniejsza promocja nie wyklucza uprawnień konsumentów, wynikających z obowiązującego prawa, w tym z ustawy z dnia 2 marca 2000 r.  o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również z ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym.